Nasza filozofia

W Sage zależy nam, by każdy pracownik mógł być sobą i rozwijać się z nami zawodowo, wspierając przy tym naszych klientów oraz ich marzenia.

Jesteśmy przekonani, że różnorodność myśli oraz równość szans w kulturze korporacyjnej o wysokiej efektywności stanowią napęd dla innowacji, podstawowej wartości budującej tożsamość Sage.

Nie dyskryminujemy ze względu na wiek, wyznanie, przynależność etniczną, płeć, orientację seksualną ani niepełnosprawność.


Nasza polityka

Sage mocno wspiera tolerancję dla różnorodności oraz budowanie kultury integracji. Trzonem naszej działalności są ludzie, dlatego we wszystkim, co robimy, dążymy do stworzenia środowiska otwartego na różne kultury i grupy. Cenimy różnorodność i uważamy ją za fundament naszego sukcesu oraz kluczowy element w realizacji celu, jakim jest przyjazne miejsce pracy.


Nasze zobowiązania

Aby osiągnąć cele wyznaczone w naszej polityce różnorodności i integracji, Sage podejmuje następujące zobowiązania:

  • Prowadzenie szkoleń wyjaśniających pracownikom i menedżerom istotę naszego zaangażowania w kultywowanie różnorodności.
  • Monitorowanie i mierzenie różnorodności w celu wyeliminowania wszelkich bezpośrednich, pośrednich, asocjacyjnych i percepcyjnych aktów dyskryminacji.
  • Powstrzymywanie oraz badanie zachowań dyskryminacyjnych i przypadków nękania zgodnie z właściwymi procedurami dyscyplinarnymi, o ile tylko zajdzie taka potrzeba.
  • Opracowywanie, komunikowanie i regularne ocenianie programu promowania różnorodności i integracji.
  • Wspieranie społeczności, wśród których mieszkamy i pracujemy.
  • Wspieranie i promowanie elastycznych form pracy.

Obowiązki

Menedżerowie

Jako menedżer zatrudniony w Sage musisz być wzorem do naśladowania, ucieleśnieniem wartości i zachowań wyznawanych przez Sage. Twoim obowiązkiem jest dbanie o implementację zasad polityki różnorodności i integracji oraz dopilnowanie, by każdy z członków twojego zespołu wiedział, za co jest odpowiedzialny. 

Wszyscy pracownicy

Każdy z pracowników Sage ma obowiązek dbania o realizację zasad równouprawnienia. Wszyscy musimy szanować prawo do pracy w otwartym dla wszystkich środowisku pracy, wolnym od nękania, uprzedzeń i dyskryminacji. Naszą powinnością jest demonstrowanie wartości i zachowań Sage we wszystkich podejmowanych działaniach i reagowanie, gdy ktoś postępuje inaczej. 


Rosnąca rola kobiet w branży technologicznej

Obecnie nasze kadry w 48% stanowią kobiety, a w 52% mężczyźni. Wśród kierownictwa SMT panie zajmują 26% posad, w działach IT 20%, a stanowiska produktowe oraz inżynierskie są przez nie obsadzone w 28,6%. Musimy zwiększyć stopień obsadzenia stanowisk kierowniczych przez kobiety (Lord Mervyn Davies w swoim raporcie wskazuje 33% jako cel do osiągnięcia przed 2020 rokiem). W przypadku stanowisk związanych z przetwarzaniem danych komputerowych oraz w działach IT obserwujemy spadek liczby pań. Każdy, bez względu na swoją płeć, może zabrać głos w dyskusji, dołączając do grupy Women@Sage w narzędziu Chatter.

×

Przygotowaliśmy tę mikrostronę, żeby ułatwić Ci rozpoczęcie pracy w Sage oraz zapewnić jak najlepszy start Twojej karierze.

Niektóre treści tej witryny są przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego i mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom Sage.

W razie wątpliwości skontaktuj się z przełożonym. Życzymy udanego okresu przygotowawczego !